Sacramenten


Hieronder vindt u informatie over de 7 sacramenten van onze kerk. Zes van de zeven sacramenten worden in de Emmaüsprochie gevierd. Naast algemene informatie vindt u ook specifieke informatie over het ' wie, wat en waar' in de Emmaüsparochie. 

De Sacramenten

Doopsel
Vormsel
Eucharistie   
Huwelijk   
Ziekenzalving   
Boete en verzoening   
Wijding


 Het Doopsel

Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen
en doopt hen in de naam van de
Vader en de Zoon en de heilige Geest..'Mt. 28:19

Praktische informatie
Binnen de parochie bedient pastoor Maagd de doopsels. Tijdens een doopgesprek is plek voor kennismaking, uitleg over het doopsel, bekijken van de doopliturgie en vaststellen van de doopdatum. In een aantal geloofsgemeenschappen is het de gewoonte dat bij het doopgesprek ook iemand van de werkgroep aanwezig is. Dopen gebeurt doorgaans individueel en buiten de zondagsvieringen. Natuurlijk is het ook mogelijk om met andere doopouders samen een doopviering te houden of deze in de zondagsviering plaats te laten vinden.

Betekenis van het sacrament
Voor alle christenen is het doopsel het eerste sacrament. Door het sacrament van het doopsel wordt men opgenomen in de gemeenschap rond Jezus Christus. Het sacrament vindt haar wortels in de woorden van de Schrift en in de ononderbroken traditie van de kerk. Bij het doopsel wordt gebruik gemaakt van de algemeen-menselijke en rijke symbolische betekenis. Door de doop wordt de dopeling deelgenoot aan het Paasmysterie van Jezus. Eeuwig leven wordt hem of haar beloofd. Door de doop komt de mens in een bijzondere verhouding te staan tot God de Vader en wordt hij, of zij, ook daadwerkelijk 'Kind van God'.

Naar boven


Het Vormsel

''Ontvang het zegel van de heilige Geest, de gave Gods"
uit de Vormselliturgie

Praktische informatie
Binnen de Emmaüsparochie vinden Vormselvieringen als volgt plaats:

Geloofsgemeenschap Goede Herder:          ééns in de 2 jaar in groep 7/8
Geloofsgemeenschap Heilige Geest:           ééns in de 2 jaar in groep 7/8
Geloofsgemeenschap H.Ireneüs:                 jaarlijks in groep 8/brugklas
Geloofsgemeenschap H.Michaël:                 jaarlijks in groep 8   

Kinderen die in aanmerking komen krijgen persoonlijk bericht. Ook wordt via de scholen en het ‘Klaverblad’ hierop gewezen.

Betekenis van het sacrament
Terwijl het sacrament van het doopsel de dopeling verenigt met de dood en verrijzenis (het Pasen) van Christus, wordt de kandidaat met het sacrament van het vormsel versterkt met de gave van Pinksteren, de heilige Geest. Het vormsel voltooit dus het doopsel en schenkt de gave van de heilige Geest. Net zoals de leerlingen met Pinksteren worden uitgezonden om de Blijde Boodschap te verkondigen, wordt de vormeling nu een 'gezondene'. Met het vormsel krijgt hij of zij de kracht om in de wereld met woord en daad te getuigen van Gods liefde. Bij het vormsel legt de bisschop (of in uitzonderlijke gevallen een gedelegeerd priester) de vormeling de hand op en zalft hij diens voorhoofd met olie (chrisma). De bisschop spreekt daarbij de woorden: "Ontvang het zegel van de heilige Geest, de gave Gods". De olie is eerder dat jaar, in de week vóór Pasen, door de bisschop gewijd.

Naar boven


De Eucharistie

Onder de maaltijd nam Jezus brood, sprak de zegen uit,
brak het en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden:
'Neemt, eet; dit is mijn Lichaam'
Mc.26:26

Praktische informatie
Voor de vieringen op de zondag en de weekdagen verwijzen wij u graag naar het ‘Vieringenrooster’.

De viering van de 1e communie
Geloofsgemeenschap Goede Herder:         ééns in de 2 jaar
Geloofsgemeenschap Heilige Geest:          ééns in de 2 jaar
Geloofsgemeenschap H.Ireneüs:                jaarlijks
Geloofsgemeenschap H.Michaël:                jaarlijks

Kinderen die in aanmerking komen krijgen persoonlijk bericht. Ook wordt via de scholen en het ‘Klaverblad’ hierop gewezen.

Betekenis van het sacrament
Wat is de Eucharistie? Zij is het waarin Christus zijn lichaam en zijn bloed, dus heel zichzelf, aan de kerk geeft. Onder de gedaanten van brood en wijn komt Hij werkelijk aanwezig. Allen die Hem ontvangen, ontvangen werkelijk de verrezen Christus en worden in Hem één lichaam. De Eucharistie is dan ook de bron en het hoogtepunt van alle leven in de Kerk.

"Wanneer ieder van ons dezelfde Christus ontvangt, zijn we werkelijk allen in dit nieuwe, verrezen lichaam samengebracht, als de wijde ruimte waarin de nieuwe mensheid leeft." Zo drukte paus Benedictus XVI het grote, éénmakende mysterie van de Eucharistie uit in het boek Licht van de wereld (2010). In de Eucharistieviering wordt Christus verkondigd door de woorden uit de Bijbel en komt Hij aanwezig door het Eucharistisch gebed, uitgesproken door een priester. Namens Christus spreekt de priester de woorden: "Dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Dit is de beker van mijn bloed dat voor u vergoten wordt" uit. Daarmee 'consacreert' (heiligt) hij het brood en de wijn. Jezus heeft de Eucharistie ingesteld tijdens de laatste maaltijd die Hij hield met zijn leerlingen. Daarna ging Hij zijn lijden en sterven tegemoet en van de getuigen weten we dat Hij verrees op de derde dag. Door zichzelf als voedsel te geven ("Dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed") zegt Hij ons toe dat we delen in zijn sterven en verrijzenis. Het brood dat geconsacreerd is (de hosties) wordt uitgedeeld aan de gelovigen die ter communie gaan. Wat over is wordt met respect bewaard en vereerd door aanbidding.

Naar boven


 Het Huwelijk

Moge de Heer uw huwelijk bevestigen en zegenen.
Wat God verbonden heeft, dat zal de mens niet scheiden.
uit de huwelijksliturgie

Praktische informatie
U bent voornemens om in de kerk te trouwen ? Neem dan contact op met pastoor Maagd. Hij bespreekt met u de mogelijkheden en bereidt u voor op de dag van het huwelijk. Deze huwelijksvoorbereiding duurt ongeveer driekwart jaar. Aanmeldingen voor een kerkelijk huwelijk dienen dan ook een jaar van tevoren te worden gedaan.  

Betekenis van het sacrament
God heeft man en vrouw voor elkaar bestemd. Door elkaar hun liefde te geven en open te staan voor nieuw leven als vrucht van hun liefde, vormen ze een beeld van de overstromende liefde van God. Het sacrament van het huwelijk komt tot stand door een belofte van trouw van een man en een vrouw. Deze belofte wordt in het openbaar uitgesproken ten overstaan van God en van de kerkgemeenschap, die vertegenwoordigd wordt door getuigen. De priester of diaken roept Gods zegen over het paar af. Het is niet een priester die het huwelijkssacrament toedient, maar man en vrouw dienen het elkaar toe. Man en vrouw moeten vrij zijn van elke verplichting of dwang. Zij schenken zich aan elkaar om - tot de dood hen scheidt - een volkomen levensgemeenschap te vormen die openstaat voor het ontvangen van kinderen.

Naar boven


 De Ziekenzalving

Moge onze Heer Jezus Christus,
door deze heilige zalving en door zijn liefdevolle barmhartigheid,
u bijstaan met de genade van zijn heilige Geest.
uit de liturgie van de Ziekenzalving

Praktische informatie
Ééns in de twee jaar vinden in de Emmaüsparochie, verspreid over de geloofsgemeenschappen, gemeenschappelijke ziekenzalvingen plaats. Natuurlijk kan het sacrament ook individueel, op elk moment en in ieder situatie worden gevierd en ontvangen. Neem hiervoor contact op met pastoor Maagd.

Betekenis van het sacrament
Sinds het 2e Vaticaans Concilie spreken we niet meer over de 'Laatste sacramenten' maar over de Ziekenzalving. Een spoedig levenseinde is dan ook niet meer het criterium voor de Ziekenzalving. Als iemand door ouderdom verzwakt is, zwaar ziek is of voor een zware medische ingreep staat kan hij of zij de Ziekenzalving ontvangen. Het beste kan de zieke zelf tijdig om het sacrament vragen. Familie, vrienden, de arts of de verpleegkundige kunnen hierbij de zieke van dienst zijn door hem op die mogelijkheid te wijzen.

Naar boven


Boete en Verzoening

'God, die als een licht in ons hart is opgegaan,
geve dat gij oprecht uw zonden erkent
en zijn barmhartigheid ondervindt'
uit de liturgie van het boetesacrament

Praktische informatie
Op de 1e zaterdag van de maand is in de H.Michaëlkerk, van 16.00 u. – 17.00 u., de gelegenheid om het sacrament van Boete en verzoening te ontvangen. Ter voorbereiding op de het Paasfeest wordt hier ook een boeteviering gehouden en is aansluitend biechtgelegenheid.

Betekenis van het sacrament
Het sacrament van boete en verzoening wordt ook wel de biecht genoemd. Dit sacrament biedt de mogelijkheid om ons opnieuw met God te verzoenen, wat we ook gedaan hebben. Wie biecht slaat een nieuwe, blanco pagina in het boek van zijn leven op. Een zonde is iedere daad die niet past bij een kind van God en een obstakel vormt voor Gods rijk van gerechtigheid. Ook na het doopsel, dat nieuw leven geeft, blijven we vrije mensen die gebukt gaan onder de neiging kwaad te doen. In een 'gewetensonderzoek' kun je je leven de revue laten passeren en komen tot spijt over begane fouten. Christus verleende aan priesters het gezag om in zijn naam zonden te vergeven. "Als jullie iemand zonden vergeven, dan zijn ze vergeven" (Joh.20,23). In het sacrament van boete en verzoening belijd je je zonden in een persoonlijk gesprek aan een priester. Deze is gehouden tot absolute geheimhouding en kan je namens Christus de 'absolutie' geven, dat wil zeggen vergeving. Hij kan je daarbij een 'penitentie' opleggen, bijvoorbeeld het aandachtig bidden van enkele gebeden of het verrichten van een goed werk.

Naar boven


 De Wijding

'Jezus ging de berg op en riep tot zich die Hij zelf wilde:
en zij kwamen bij Hem.
Hij stelde er twaalf aan om Hem te vergezellen
en door uitgezonden te worden om te prediken.
Mc.3: 13-14

Betekenis van het sacrament
Wie gedoopt en gevormd is, kan in de Kerk twee speciale sacramenten ontvangen: de wijding en het huwelijk. Beide hebben gemeenschappelijk dat ze bestemd zijn voor het welzijn van anderen. Ze zijn een kanaal waardoor Gods liefde in de wereld kan komen. De wijding is bedoeld voor degenen die het werk van de apostelen van Jezus voortzetten. De opdracht die Christus heeft gegeven aan zijn apostelen, is nu toevertrouwd aan bisschoppen, priesters en diakens. Zij ontvangen voor deze zending een wijding. Door de wijding (handoplegging onder het uitspreken van een wijdingsgebed) krijgt de wijdeling de gave van de heilige Geest, zodat zij hun werk voor alle gelovigen kunnen waarmaken. Het wijdingssacrament bestaat uit drie trappen. De wijding tot bisschop, tot priester en tot diaken. De volheid van de wijding is de wijding tot bisschop. Het maakt de wijdeling tot een wettige opvolger van de apostelen. Hij treedt daarmee ook toe tot het college van bisschoppen. Samen met andere bisschoppen en de paus is hij verantwoordelijk voor de gehele Kerk. De bisschop aan wie een lokale kerk is toevertrouwd is in zijn bisdom de spil van eenheid. Iedere bisschop heeft in de geloofsgemeenschap de taken van onderricht, heiliging van de gelovigen en bestuur. Bij een priesterwijding roept de bisschop Gods kracht af over de nieuwe priester. De priester kan in de naam van Christus en als medewerker van de bisschop het woord van God verkondigen en de sacramenten als Eucharistie, doop, biecht en ziekenzalving, toedienen. Bij een diakenwijding wordt de nieuwe diaken aangesteld tot een dienst binnen de geloofsgemeenschap in naam van de bisschop. Hij staat de priester bij in de eredienst, bij pastorale taken en op het gebied van de liefdadigheid. Hij kan dopen en Gods zegen afroepen over een huwelijkspaar.

Naar boven

Top <h4>emmausparochie.net sitemap:</h4> <a href="https://www.emmausparochie.net/home">Home</a><br /> <a href="https://www.emmausparochie.net/organisatie">Organisatie</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/organisatie-algemeen">Algemeen</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/bestuur">Bestuur</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/organisatie-structuur">Structuur</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/organisatie-pastoraal-team">Pastoraal Team</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/organisatie-secretariaat">Secretariaat</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/organisatie-beleidsdocumenten">Beleidsdocumenten</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/anbi">ANBI</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/organisatie-sacramenten"><b>Sacramenten</b></a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/nieuws">Nieuws</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/agenda">Agenda</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/vieringen">Vieringen</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/historie">Historie</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/tarieven">Tarieven</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/links">Links</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/jeugd-en-jongeren">Jeugd en jongeren</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/vacatures">Vacatures</a><br /> <a href="https://www.emmausparochie.net/geloofsgemeenschappen">Geloofsgemeenschappen</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/h-michael">Heilige Michaël</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/h-michael-organisatie">Organisatie</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/h-michael-michaelberaad">Michaëlberaad</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/h-michael-werkgroepen">Werkgroepen</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/ontmoetingsruimte">Ontmoetingsruimte</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/h-michael-familieberichten">Gebedsintenties</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/h-michael-sacramenten">Sacramenten</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/links_1592">Links</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/contact">Contact</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/h-michael-nieuws">Nieuws</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/h-michael-agenda">Agenda</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/h-michael-vieringen">Vieringen</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/ireneus">Heilige Ireneüs</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/ireneus-organisatie">Organisatie</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/ireneus-familieberichten">Familieberichten</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/ireneus-werkgroepen">Werkgroepen</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/ireneus-contact">Contact</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/ireneus-pastoraatsgroep-en-locatieraad">Pastor, Pastoraatsgroep en Locatieraad</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/ireneus-kerk-en-samenleving">Kerk en Samenleving</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/ireneus-roosters-en-formulieren">Roosters en Formulieren</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/h-ireneus-nieuws">Nieuws</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/h-ireneus-agenda">Agenda</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/h-ireneus-vieringen">Vieringen</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/de-goede-herder">De Goede Herder</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/de-goede-herder-organisatie">Organisatie</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/de-goede-herder-vieren-bij-het-leven">Vieren bij het Leven</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/de-goede-herder-kerk-en-samenleving">Kerk en Samenleving</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/de-goede-herder-vrijwilligers">Vrijwilligers</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/de-goede-herder-familieberichten">Familieberichten</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/http://www.emmausparochie.net/de-goede-herder-familieberichten/inmemoriam">Gebedsintenties</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/de-goede-herder-informatie-en-contact">Informatie en Contact</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/de-goede-herder-historie">Historie</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/de-goede-herder-nieuws">Nieuws</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/de-goede-herder-agenda">Agenda</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/de-goede-herder-vieringen">Vieringen</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/de-heilige-geest">Heilige Geest</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/de-heilige-geest-organisatie">Organisatie</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/de-heilige-geest-algemeen">Algemeen</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/de-heilige-geest-historie">Historie</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/de-heilige-geest-contact">Contact</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/de-heilige-geest-nieuws">Nieuws</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/de-heilige-geest-agenda">Agenda</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/de-heilige-geest-vieringen">Vieringen</a><br /> <a href="https://www.emmausparochie.net/klaverblad">Klaverblad</a><br />