Welkom bij de Emmaüsparochie

Kerkelijk leven op anderhalve meter

We mogen weer vieren maar onder strikte voorwaarden.
 
Daags voor Hemelvaartsdag publiceerden de Nederlandse bisschoppen een persbericht waarin zij lieten weten dat vanaf 1 juni er weer publieke vieringen konden worden gehouden. Eerst zonder uitreiking van de Communie en vanaf 14 juni, Sacramentsdag, mét uitreiking van de communie. Het persbericht werd vergezeld van een uitgebreid protocol onder de titel 'Kerkelijk leven op anderhalve meter'. In dit stuk zijn de voorwaarden te vinden waaronder er in de R.K. kerken van Nederland weer gevierd kan worden: in juni is het maximaal aantal kerkgangers dat aanwezig mag zijn in een viering 30, vanaf 1 juli 100. Een belangrijke maatregel in het protocol is dat parochianen zich via een reserveringssysteem moeten aanmelden. Andere maatregelen zijn o.a. dat er een plan moet worden gemaakt voor het gebruik van de kerk. Hierin staat o.a. hoe de looproutes en looprichtingen zijn bepaald en wie de kerken ná de viering desinfecteren. Ook worden er duidelijke richtlijnen gegeven voor de communiegang.
 

Publieke vieringen vanaf 1 juli

Direct ná het verschijnen is het protocol op zaterdag 23 mei tijdens een ingelaste vergadering besproken door het parochiebestuur, de pastores en de voorzitters van de 4 locatieraden. Op die vergadering is besloten dat niet per 1 juni maar per 1 juli de herstart van de vieringen zal zijn. In de praktijk zal dit vanaf het wekend van 11 en 12 juli zijn. In het weekend van 4 en 5 juli zijn de vieirngen nog voor genodigden i.v.m. het afscheid van pastor Magda Schilder. De vergadering was het er over eens dat er zo veel zaken geregeld moeten worden dat hier tijd, overleg en voorbereiding voor nodig is. Pas dán kunnen we op een veilige manier de parochianen weer in de kerken ontvangen oor vieringen. Tot dat moment kan mee worden gevierd met de eigen live-stream vieringen of de vieringen op televisie. Naar aanleiding van de vergadering is het protocol van de bisschoppen aangepast aan de situatie in onze Emmaüsparochie. De richtlijnen van de bisschoppen zijn hierin natuurlijk gehandhaaft. De voor onze parochie niet ter zake doende aanwijzingen zijn verwijderd en anderen voor onze situatie verdiept.
 

Reserveren

Iedereen die een viering wil bijwonen wordt gevraagd om zich aan te melden. Met het reserveringssysteem weten we wie we bij een viering kunnen verwachten. Zodoende kan worden gekeken of er voldoende plek is in de kerken. Voor aanmelding kan gebruik worden gemaakt van één van de vier e-mailadressen die voor de 4 geloofsgemeenschappen is gemaakt. De emailadressen en verdere informatie vindt u hieronder in de informatiefolder. Deze informatie wordt  ook via informatiekaarten breed in de parochie verspreidt en via de sociale media. U dient zich uiterlijk vrijdag 12.00 uur, voorafgaand aan het weekend waarin u wilt vieren, op te geven. Dit geeft zekerheid voor diegenen die verantwoordleijk zijn voor de reserveringen en kunnen de definitieve deelnamelijsten op tijd worden opgemaakt en doorgestuurd. Voor velen zal via de mail aanmelden géén probleem zijn. Maar er zijn ook parochianen die slecht toegang hebben tot internet of hier niet mee om weten te gaan. Wilt u uw vader of moeder, opa of oma, buurman of buurvrouw helpen bij het aanmelden ?  Het reserveringssysteem dient nog een ander doel. Het is namelijk een uiting van de zorg die wij moeten hebben voor de publieke gezondheid. Het is goed om te weten wie er bij een viering aanwezig was.  
 

Communie ontvangen

Vanaf juli zal het ook weer mogelijk zijn om de Communie te ontvangen. Ook dit is met belangrijke maatregelen omgeven. Op de eerste plaats wordt aan iedere kerkganger gevraagd om zelf een schone, (witte) zakdoek mee te nemen naar de kerk. Bij de communiegang, waarbij de 1,5 meter-regel in acht moet worden gehouden, legt u de zakdoek geopend op de hand waarop u de H.Communie ontvangt. Diegene die de Communie uitreikt legt hem hierop. Een hoestscherm beschermt diegene die de Communie uitreikt en u die hem ontvangt.  Het kan zijn dat u wel graag naar de viering gaat maar dat u de communie nog niet wil ontvangen. Voel u dan niet bezwaard. Ná de communiegang bidden we het 'Gebed van de geestelijke communie'. Hierin staat biddend het verlangen naar de communie verwoordt.
 
Ondergetekende en het parochiebestuur realiseren zich dat dat er een veelheid aan eisen aan ons worden gesteld.  Maar ze helpen ons om ná maanden God en elkaar weer in onze kerken te ontmoeten.
 
pastoor Victor Maagd
mede namens het parochiebestuur en pastores

Download hier de folder met alle informatie:

Informatiefolder met reserverings-emailadressen

Download hier het protocol:

'Kerkelijk leven op anderhalve meter'

Download hier de bijlagen van het protocol:

'Bijlage bij 'Kerkelijk leven op anderhalve meter'

Download hier de aanpassing bij bijlagen van het protocol:
Dit stuk vervangt de passage over het reserveringssysteem in bovenstaand stuk.

ADDENDUM bij 'Bijlage bij 'Kerkelijk leven op anderhalve meter'


Vindt HIER ALLE INFORMATIE over de on-line vieringen

U vindt de livestream op Facebook HIER

Vieringen worden later ook HIER op YouTube geplaatst 

Mededelingen  en nieuws vanuit de parochie met betrekking tot de coronacrisis 

Noodprotocol rond kerkelijke uitvaarten

In deze crisistijd is het niemand van ons ontgaan dat ook in de uitvaartwereld radicale maatregelen zijn getroffen. Deze maatregelen treffen ook de wijze waarop wij het kerkelijk afscheid vorm (moeten) geven. Op 16 maart hebben we als team en bestuur hierop in proberen te spelen maar de maatregelen halen ons in. In de situatie waarin we ons bevinden, en het toekomstperspectief dat ons waarschijnlijk staat te wachten, zijn wij als pastoraal team en bestuur genoodzaakt om een noodprotocol te doen uitgaan omtrent komende uitvaarten. Hieornder vindt u het protocol met daarin de maatregelen die wij als pastoraal team en bestuur moeten nemen.

 
Welkom op de website van de Emmaüsparochie. Deze website wordt onderhouden door vier webmasters, voor iedere geloofsgemeenschap één. Tot 1 januari 2015 waren er 4 parochies in de Noordoostpolder, ieder met een eigen bestuur. Op 1 januari 2015 fuseerden de parochies en gingen samen verder als Emmaüsparochie onder leiding van één bestuur. Op de pagina Historie kunt u lezen op welke wijze de parochie tot stand is gekomen. Door deze juridische verandering gingen de 4 voormalige parochie de naam 'geloofsgemeenschap' dragen.

Om het bestuur van de grote parochie op goede wijze te kunnen verrichten, en om recht te doen aan de eigenheid van de geloofsgemeenschappen, werden ter plaatse locatieraden en pastoraatsgroepen opgericht. Zij ondersteunen het bestuur en het pastoraal team op praktisch en inhoudelijk gebied. Iedere geloofsgemeenschap heeft op deze site een eigen ruimte. Hier kunt u meer lezen over de organisatie van de 4 geloofsgemeenschappen en haar activiteiten.

Veelgestelde vragen:
Waar vind ik de tarieven ?
Ik wil mijn kind laten dopen.
Hoe bereik ik de pastores ?

Uitvaart pastor Dominicus Ketelaar

Preview van fotoalbum 'Uitvaart pastor Dominicus Ketelaar'
Afbeelding 1 van fotoalbum 'Uitvaart pastor Dominicus Ketelaar' Afbeelding 2 van fotoalbum 'Uitvaart pastor Dominicus Ketelaar' Afbeelding 3 van fotoalbum 'Uitvaart pastor Dominicus Ketelaar' Afbeelding 4 van fotoalbum 'Uitvaart pastor Dominicus Ketelaar' Afbeelding 5 van fotoalbum 'Uitvaart pastor Dominicus Ketelaar' Afbeelding 6 van fotoalbum 'Uitvaart pastor Dominicus Ketelaar' Afbeelding 7 van fotoalbum 'Uitvaart pastor Dominicus Ketelaar' Afbeelding 8 van fotoalbum 'Uitvaart pastor Dominicus Ketelaar' Afbeelding 9 van fotoalbum 'Uitvaart pastor Dominicus Ketelaar' Afbeelding 10 van fotoalbum 'Uitvaart pastor Dominicus Ketelaar' Afbeelding 11 van fotoalbum 'Uitvaart pastor Dominicus Ketelaar' Afbeelding 12 van fotoalbum 'Uitvaart pastor Dominicus Ketelaar' Afbeelding 13 van fotoalbum 'Uitvaart pastor Dominicus Ketelaar'
Top <h4>emmausparochie.net sitemap:</h4> <a href="https://www.emmausparochie.net/home"><b>Home</b></a><br /> <a href="https://www.emmausparochie.net/organisatie">Organisatie</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/organisatie-algemeen">Algemeen</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/bestuur">Bestuur</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/organisatie-structuur">Structuur</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/organisatie-pastoraal-team">Pastoraal Team</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/organisatie-secretariaat">Secretariaat</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/organisatie-beleidsdocumenten">Beleidsdocumenten</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/anbi">ANBI</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/organisatie-sacramenten">Sacramenten</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/nieuws">Nieuws</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/agenda">Agenda</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/vieringen">Vieringen</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/historie">Historie</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/tarieven">Tarieven</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/links">Links</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/jeugd-en-jongeren">Jeugd en jongeren</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/vacatures">Vacatures</a><br /> <a href="https://www.emmausparochie.net/geloofsgemeenschappen">Geloofsgemeenschappen</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/h-michael">Heilige Michaël</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/h-michael-organisatie">Organisatie</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/h-michael-locatieraad">Locatieraad</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/h-michael-pastoraatsgroep">Pastoraatsgroep</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/h-michael-werkgroepen">Werkgroepen</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/ontmoetingsruimte">Ontmoetingsruimte</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/h-michael-familieberichten">Gebedsintenties</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/h-michael-sacramenten">Sacramenten</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/links_1592">Links</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/contact">Contact</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/h-michael-nieuws">Nieuws</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/h-michael-agenda">Agenda</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/h-michael-vieringen">Vieringen</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/ireneus">Heilige Ireneüs</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/ireneus-organisatie">Organisatie</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/ireneus-familieberichten">Familieberichten</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/ireneus-werkgroepen">Werkgroepen</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/ireneus-contact">Contact</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/ireneus-pastoraatsgroep-en-locatieraad">Pastor, Pastoraatsgroep en Locatieraad</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/ireneus-kerk-en-samenleving">Kerk en Samenleving</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/ireneus-roosters-en-formulieren">Roosters en Formulieren</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/h-ireneus-nieuws">Nieuws</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/h-ireneus-agenda">Agenda</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/h-ireneus-vieringen">Vieringen</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/de-goede-herder">De Goede Herder</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/de-goede-herder-organisatie">Organisatie</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/de-goede-herder-vieren-bij-het-leven">Vieren bij het Leven</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/de-goede-herder-kerk-en-samenleving">Kerk en Samenleving</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/de-goede-herder-vrijwilligers">Vrijwilligers</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/de-goede-herder-familieberichten">Familieberichten</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/de-goede-herder-informatie-en-contact">Informatie en Contact</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/de-goede-herder-historie">Historie</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/de-goede-herder-nieuws">Nieuws</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/de-goede-herder-agenda">Agenda</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/de-goede-herder-vieringen">Vieringen</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/de-heilige-geest">Heilige Geest</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/de-heilige-geest-organisatie">Organisatie</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/de-heilige-geest-algemeen">Algemeen</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/de-heilige-geest-historie">Historie</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/de-heilige-geest-contact">Contact</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/de-heilige-geest-nieuws">Nieuws</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/de-heilige-geest-agenda">Agenda</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/de-heilige-geest-vieringen">Vieringen</a><br /> <a href="https://www.emmausparochie.net/klaverblad">Klaverblad</a><br />